Zřícenina Helfenburk u Úštěka

Zřícenina Helfenburk u Úštěka

Na území naší vlasti se nachází spousta zajímavých historických pamětihodností. V okrese Litoměřice se nachází zřícenina hradu ze čtrnáctého století, která se nazývá Helfenburk u Úštěka. Občas se můžete setkat i s označením Hrádek. Jedná se o kulturní památku České republiky.

Hrad ve vlastnictví arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

Původně zde stál hrad, který byl vystavěn na vrcholu pískovcové ostrožny, jež vybíhá do zalesněného údolí jménem Hrádecký důl v nadmořské výšce 310 metrů. O původu hradu toho zase tolik známo není, ale předpokládá se, že ho vystavěli Páni z Klinštejna. Ti pocházeli z Ronovců a místní hrad měl být založen v půlce čtrnáctého století. Zakladatelem hradu byl Jan z Klinštejna, jenž se následně po Helfenburku začal také psát. Ovšem v roce 1375 byl hrad Helfenburk odkoupen pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi.


Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi si posléze vytvořil venkovské zázemí v lesích k pobytu mimo nedalekou Roudnici nad Labem, kde vykonával svůj úřad. Z Helfenburku se stalo centrum celého panství, k němuž patřil i nedaleký hrad Hřídelík. Na Helfenburku krátkou dobu pobýval i nástupce Jana Očka z Vlašimi – Jan z Jenštejna. Za Jana z Jenštejna byly na hrad dočasně převezeny klenoty, relikvie a knihy z pražského chrámu svatého Víta.

Foto:H2k4 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Helfenburk dobyla královská vojska

Jan z Jenštejna na hradě pobýval asi až do roku 1400, což bylo i v době, kdy byl Jan zbaven úřadu. V roce 1422 hrad přešel pod purkrabího Aleše z Malíkovic. Nějakou dobu zde strávil v úkrytu před nepřízní krále biskup Konrád z Vechty, který tu zemřel v roce 1431. Hrad na krátkou dobu získal Půta z Častolovic a po něm ho měli Jaroslav a Jindřich Berka z Dubé. Ti ho však zastavili Janu Smiřickému.

Foto:H2k4 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Vdova po Janovi Smiřickém prodala hrad Jindřichu z Rožmberka za čtyři tisíce kop pražských grošů. Ovšem Jindřich následně postoupil hrad Zdeňkovi Konopišťskému ze Šternberka, jenž byl významným představitelem odboje proti králi Jiřímu z Poděbrad. Královské vojsko oblehlo hrad i s nedalekou Roudnicí a dobylo ho. Král dal hrad Petru Kaplíři ze Sulevic. Ten však musel vzdorovat loupeživým rejdům Zdeňka Konopišťského. Petr Kaplíř ze Sulevic byl dokonce zajat a uvězněn v Českých Budějovicích.

Hrad začal pustnout od 16. století

Posledním majitelem hradu je uváděn Vilém z Illburka, kterému patřil ve stejné době také nedaleký Ronov. Vilém z Illburka Helfenburk nově vybavil a začal ho využívat místo hůře přístupného Ronova. Poté, co Vilémův rod vymřel v roce 1538, zůstalo na hradě pouze služebnictvo, načež hrad začal postupem času pustnout. V roce 1622 hrad vyhořel, což byl následek vyplenění císařským vojskem pod velením maršála Buquoye. Po bitvě na Bílé hoře území získali jezuité z Liběšic, kteří Helfenburk připojili k úštěckému panství.

Foto:H2k4 [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Roku 1887 zříceninu Helfenburku zakoupil a upravil průmyslník hrabě Josef von Schroll. Zřícenina následně začala být atraktivní pro turisty. Josef von Schroll tu nechal postavit romantickou třípatrovou věž. Věž byla vystavěna mezi lety 1887-1890 a má na výšku třicet metrů. Na věž vede 143 schodů. Hrad byl ve druhé polovině dvacátého století předán organizace Českého svazu ochránců přírody. Posléze začaly opravy a práce na údržbě. Později vzniklo občanské sdružení Hrádek, jež si objekt pronajalo, udržuje ho a stará se i o průvodcovskou službu.

Ke zřícenině Helfenburku vede z Úštěku několik turisticky značených cest, přičemž nejkratší z nich je žlutá. Zřícenina hradu je přístupná pro návštěvu po celý rok. Z vrcholku třípatrové hradní věže je pěkný výhled do okolí. Pokud se rozhodnete dojet na místo vlakem, můžete vystoupit na železniční zastávce v Úštěku. Stanice se nachází tři kilometry od zříceniny hradu.