Renesanční zámek Velké Losiny

Foto: xkomczax

Renesanční zámek Velké Losiny

Olomoucký kraj je prošpikován různými zajímavými místy. Patří mezi ně i obec Velké Losiny, kde se nacházelo panství rodu Žerotínů, kteří zde na místě tvrze nechali vybudovat reprezentativní renesanční zámek. Kromě toho je v obci na Šumpersku také známá papírna. Historie Velkých Losin je však spjata i s čarodějnickými procesy.


Významný rod Žerotínů

Jak již bylo výše zmíněno, předchůdcem současného renesančního zámku byla vodní tvrz, jež tu vznikla pravděpodobně už okolo čtrnáctého století. Tvrz přešla na konci patnáctého století do rukou významného moravského šlechtického rodu Žerotínů. Stará tvrz ovšem Žerotínům příliš nevyhovovala, takže se ji rozhodli přestavět na renesanční zámek. Přestavba započala roku 1531 a jejím iniciátorem byl Jan mladší ze Žerotína. Tento muž je pro historii Velkých Losin významný i z dalších důvodů. Zasloužil se totiž také o založení nedaleké papírny a nechal vybudovat i velkolosinské lázně.

Během náboženských nepokojů se losinští Žerotínové dali na stranu protestantských stavů, nicméně po porážce museli odevzdat tři čtvrtiny vlastního majetku a zbylou čtvrtinu měli prodat. Na losinských statcích však nakonec Žerotínové zůstali, a dokonce je roku 1642 vykoupili od Habsburků zpátky za sto tisíc zlatých a s příslibem, že do tří měsíců přestoupí na katolickou víru. Jan Jetřich ze Žerotína a jeho bratr Přemek II. nakonec na katolictví nikdy nepřestoupili. Podmínku Habsburků splnil až Přemkův syn Přemek III., který ze strachu před církevními hodnostáři odmítl pohřbít vlastního otce v rodinné hrobce. Přemek II. byl tedy pohřben losinskými sedláky. Přemek III. také začal raně barokní přestavbu zámku, leč tu nedokončil, jelikož v roce 1673 zemřel.

Foto: Bjalek Michal [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Známé čarodějnické procesy

Jakožto regentka tří nezletilých Přemkových dětí a správkyně pozůstalosti se k moci dostala jeho pověrčivá sestra Angela Sibylla z Galle, rozená Žerotínová. Právě na její popud byly rozžehnány nechvalně proslulé čarodějnické procesy. Ty zde vedl samozvaný inkvizitor a nedostudovaný právník Jindřich František Boblig z Edelstadtu. Boblig od hraběnky dostal byt a denní stravu pro něj a sluhu. Také dostával honorář jeden a půl tolaru, který se později zvýšil až na tři tolary. Během Bobligova exekutorského běsnění na panství Velké Losiny padlo za oběť 56 lidí obviněných ve vykonstruovaných čarodějnických procesech. Šílenství zastavil až plnoletý Jan Jáchym ze Žerotína v roce 1696.

Jan Jáchym ze Žerotína byl významným šlechticem, který byl císařským komořím a přísedícím nejvyššího soudu pro Moravu. Za jeho působení pak byl zámek rozšířen o dvoupodlažní barokní křídla s arkádovými ochozy. Úpravy zámku poté pokračovaly i po smrti Jana Jáchyma ze Žerotína. Počátkem devatenáctého století se místní Žerotínové dostali do finančních problémů, takže byli nuceni zámek Velké Losiny prodat rodu Lichtenštejnům. Po skončení druhé světové války získal zámek do svého držení československý stát.

Foto: Karel Jára, Wikimedia

Významný ruční papírna

Velmi oblíbená je i ruční papírna Velké Losiny. Jedná se o podnik, který vznikl na konci šestnáctého století na místě, kde dříve stával mlýn na obilí. Prokazatelně doložitelný rok, kdy již Velké Losiny fungovaly, je 1596 – to se zde dokládá nejstarší známá průsvitka. Díky tomu jde o nejstarší papírenskou manufakturu ve střední Evropě, která současně papír i produkuje. V areálu papírny sídlí i Muzeum papíru, jež zájemcům přibližuje výrobu ručního papíru včetně historie. Objekt je chráněn jakožto kulturní památka České republiky a od roku 2001 se usadila i na seznamu národních kulturních památek. Existují i zatím bezvýsledné snahy o zařazení na seznam Světového dědictví UNESCO.

V roce 1949 se papírna stala součástí národního podniku Olšanské papírny, ale od roku 2006 je sídlem samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny a. s. Velkolosinská manufaktura nyní patří k nejstarším dosud pracujícím podnikům svého druhu v celé Evropě. Ruční papír se i nadále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Díky vysoké kvalitě a trvanlivosti se používá hlavně ve výtvarném umění, pro reprezentační účely nebo třeba v restaurátorské praxi.

V současné době jsou Velké Losiny známým lázeňským letoviskem s významnou papírnou. Turisté velmi často navštěvují místní zámek, který nabízí trojici prohlídkových okruhů. Základním okruhem jsou Žerotínové na Losinách, kde se návštěvníci mohou těšit na nevšední interiéry pozdní renesance a raného baroka. Druhou možností je expozice tzv. nízkého zámku pojmenovaná Liechtensteinové na Losinách. Třetí možností je bezbariérová prohlídka vysokého zámku formou videoprojekce.