Přírodní rezervace Žofínský prales

Foto: Karelj, wikimedia

Přírodní rezervace Žofínský prales

Česká republika uchvacuje návštěvníky spoustou pamětihodností, ale nesmíme zapomínat ani na krásy naší přírody. Vždyť máme celou řadu krásných národních přírodních rezervací, kde se ochraňuje překrásná příroda. Jedním z těchto míst je také Žofínský prales, který najdeme ve střední části Novohradských hor nedaleko hranic s Rakouskem.

Nejstarší přírodní rezervace v pevninské Evropě

Žofínský prales je společně s dalším pralesem Hojná voda nejstarší přírodní rezervací v pevninské části Evropy. Starší je v Evropě jen rezervace na ostrově Vilm v Baltském moři. Přírodní rezervace Žofínský prales byla založena již v roce 1838, což má „na svědomí“ hrabě Jiří František August Buqoy. Sám Buqoy se o svém nařízení vyjádřil takto: „… rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku přátel přírody a vzdáti se v ní veškerého hospodářského těžení…“.


Původní plocha rezervace byla necelých čtyřicet hektarů, avšak po převzetí panství jeho synem bylo rozhodnuto o zmenšení plochy rezervace na necelé dva hektary. Teprve v roce 1882 byl vydán úplný zákaz těžby a od roku 1888 se plocha místní rezervace znovu zvyšovala. Současná rozloha přírodní rezervace je 102,71 hektaru.

Foto:Mgr. Zdeněk Kubeš [CC BY 2.5], Wikimedia

Stromy staré až čtyři sta let

Nejstarší stromy v rezervaci jsou až čtyři sta let staré. Tyto mohutné dožívající smrky a jedle jsou čtyřicet až padesát metrů vysoké a ve většině případů hodně přečnívají nad úroveň převládajícího bukového porostu. Od půlky osmnáctého století se na velké části území vyvíjí prales bez zbytečných lidských zásahů. Mezi stromy je dominantní buk (cca 81 %) a v menším počtu se tu vyskytují také smrky (cca 14 %) a jedle (cca 4 %).

Od roku 1991 je Žofínský prales oplocen proti nežádoucímu vlivu divoké zvěře a není přístupný pro veřejnost kvůli zajištění nerušeného vývoje pralesního ekosystému. Ovšem prohlédnout si Žofínský prales přeci jen můžete, protože kolem něj vede cyklostezka č. 34 ze Žofína k Huťskému rybníku případně na Stříbrné Hutě. Do roku 1975 v rezervaci rostla Žofínská královna jedlí, která však na začátku zmíněného roku padla za prudkého nárazového větru. Dožila se 425 let, měřila 51 metrů a obvod kmene dorostl 553 centimetrů.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Z dalších zásahů určitě stojí za zmínku likvidace kůrovce v padesátých letech dvacátého století. Přístup do Žofínského pralesa je povolován pouze výjimečně pro odborné pracovníky, kteří provádí vědecký výzkum, a pro návštěvy odborníků v lesnických a přírodovědných oborech.

Člověk se do historie pralesa také zapsal

Chráněné území najdeme na mírných severních svazích Stříbrného vrchu – na jihovýchod od osady Žofín v nadmořské výšce 735 – 825 metrů. Povrch rezervace je členěn rozmanitými roklinami několika drobných potůčků, jež sbírají vodu v řadě plošných pramenišť. Na větší části plochy pralesa se tedy dá krásně doložit nepřetržitý přirozený vývoj pralesa od přelomu osmnáctého a devatenáctého století až po současnost bez zásahů lesníků.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Ovšem člověk se přeci jen v historii na budoucím pralese podepsal svými zásahy – hlavně těžbou, zpracováním vývratů a souší. Během období obou světových válek se zde těžily takzvané loďařské výřezy. V bylinném podrostu najdeme povětšinou charakteristické druhy květnatých bučin – hlavně kyčelnici devítilistou, kyčelnici cibulkonosnou, bukovinec kapraďovitý, bažanku vytrvalou či kostival lékařský. Zajímavá je i přítomnost řeřišnice trojlisté, což je jeden z druhů alpského původu v jihočeské květeně.

Foto: Karelj [Public domain], Wikimedia

Žofínský prales je také velmi důležitým biotopem pro ohroženou ptačí faunu. Mezi lety 1989 – 1990 se zde prováděl průzkum a bylo zjištěno celkem 44 druhů ptactva. K nejvýznamnějším zjištěným druhům patří čáp černý, holub doupňák, kulíšek nejmenší, datel černý, datlík tříprstý a lejsek malý. Kromě ptactva zde žije i spousta hmyzu. Při průzkumu v roce 1997 bylo zjištěno 163 druhů, z nichž velká část indikuje svou přítomností reliktnost a relativní nedotčenost přírodního prostředí Žofínského pralesa.